Samen

Belanghebbenden (stakeholders) zijn van groot belang voor de organisatie. Ze beïnvloeden het beleid en bepalen mee hoe Circulus-Berkel waarde kan toevoegen.

Wie zijn onze belanghebbenden?

Onze belanghebbenden zijn in de eerste plaats onze acht gemeenten, die opdrachtgever en aandeelhouder zijn. De negende gemeente, Voorst, is begin 2019 toegetreden.

Binnen deze groep belanghebbenden kan een onderscheid worden gemaakt tussen het bestuurlijk en ambtelijk apparaat met portefeuilles in de volgende domeinen: afval en milieu, openbare ruimte, werkgelegenheid, zorg en welzijn.

De inwoners van deze acht gemeenten zijn eveneens belanghebbenden: onze dienstverlening is op hen gericht. In het politieke veld zijn vooral gemeenteraden te zien als een groep stakeholders waar we een relatie mee (willen) onderhouden.

Een groeiende groep belanghebbenden wordt gevormd door lokale partijen zoals basis- en middelbare scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en organisaties die bewoners vertegenwoordigen, zoals buurtverenigingen en wijkraden.

Partners zijn er verder in het sociale domein, zoals lokale bedrijven, sociale werkbedrijven, re-integratiebedrijven, welzijnsorganisaties zoals Stichting Welzijn Lochem, Konnekted en reclassering.

Binnen (en ook buiten) het werkgebied van Circulus-Berkel bevindt zich verder een gevarieerde groep marktpartijen waarmee Circulus-Berkel een zakelijke relatie onderhoudt, zoals afvalbeheerbedrijven, kringloopbedrijven, verwerkers en overige ketenpartners in zowel het domein ‘afval en grondstoffen’ als in het domein ‘openbare ruimte’. Bijzondere vermelding verdient het in 2018 opgerichte samenwerkingsverband CirkelWaarde. Ook onze actieve rol in CleanTechRegio valt binnen regionale samenwerking.

Ook buiten deze regionale kring bevinden zich groepen belanghebbenden, met name binnen de overheid (Provincie, waterschappen, ministeries) en binnen de vakgebieden (brancheverenigingen en onderwijs).

Tot slot vormen onze medewerkers – in dienst, gedetacheerd, als trajectmedewerker of als vrijwilliger – een belangrijke groep stakeholders.

Met de groei van de organisatie (taakverbreding met openbare ruimte en waardeverbreding met sociale activering en bewonersparticipatie) groeit ook het aantal stakeholders in snel tempo. Voor een deel zijn deze stakeholders goed in beeld; voor een deel is het in kaart brengen van stakeholders, het opbouwen van contacten en het beheren van relaties onderdeel van de verdere netwerkvorming die we beogen.

Deelname aan netwerken

Samenwerken is een van de basisprincipes van Circulus-Berkel. Daarom nemen wij deel aan tal van regionale en ook nationale netwerken. Het doel: kennis delen en samenwerken om gezamenlijk meer te bereiken dan alleen.

Regionaal doen we dat bijvoorbeeld met de stichting Kiemt voor innovatie en nieuwe banen en lokale energiecoöperaties zoals deA, Zutphen Energie, AGEM, de Groene Fabriek en Lochem Energie. Ook dragen we bij aan het initiatief voor een Cleantech Regio en het Gelders Energie Akkoord. Tot slot nemen we deel aan verschillende organisaties van bedrijven, zoals BKA Bedrijvenkring Apeldoorn, industriekring Eekterveld, Deventerkring van Werkgevers en Ondernemersvereniging Kloosterlanden.

Op nationaal niveau nemen we deel aan verschillende platforms om kennis te delen en ontwikkelingen op grotere schaal vorm te geven. Bijvoorbeeld met brancheorganisaties als de NVRD, de CROW, EVO, Branchevereniging Kringloopbedrijven en Vereniging Stadswerk Nederland.

Ook met contractpartners ROVA, GAD, Avu en Area vindt steeds meer samenwerking plaats, net als met onze collegabedrijven Avri en Twente Milieu. De totstandkoming van WaardeCirkel in 2018 benadrukt het feit dat we ketensamenwerking zien als voorwaarde voor succes op het gebied van circulair ondernemen.

Als werkgever nemen we deel aan werkgeversvereniging WENB. Daarnaast participeren we in tal van landelijke ontwikkelingen, zoals die voor het sluiten van de kringloop van kunststof via de stuurgroep Ketenakkoord Kunststof.

Overzicht met en voor wie wij werken – hoofdthema’s 2018

Foto: deelnemers BBQ Deventer Schoon Familie