Personeelsbeleid en OR

Efficiency van P&O-processen, focus op digitalisering en automatisering, terugdringen van ziekteverzuim en personeelsplanning: dat zijn de speerpunten van personeelsbeleid. Vastgelegd in 2018, uitgevoerd in 2019 met een versterkt team P&O.

Kerncijfers

Het aantal medewerkers en Fte's groeide licht. De gemiddelde leeftijd neemt toe. Dat laatste leidt tot een toenemende aandacht voor het tijdig aantrekken van jonge mensen, waarbij het aandeel vrouwen mag groeien.

Opleidingen

Het 2018 bedroeg het aantal externe opleidingsuren inclusief de cursus veiligheid voor alle uitvoerende medewerkers 2112. Dat is minder dan mogelijk was geweest. Daarom gaan we organisatiebreed meer aandacht besteden aan opleidingen. De middelen daarvoor zijn beschikbaar en zullen beter ingezet gaan worden, bijvoorbeeld ook om vitaliteit te ondersteunen.

In 2018 zijn onder auspiciën van het Zone College (voorheen AOC Oost) de eerste drie Proeven van Bekwaamheid afgelegd. En met succes. Drie medewerkers van Cambio ontvingen zo een erkend certificaat dat een belangrijk document is op weg naar een betaalde baan.

Vitaliteit

Belangrijk punt van aandacht blijft de vergrijzing van ons personeelsbestand. Met het verschuiven van de pensioenleeftijd blijven mensen langer in dienst waarvan we niet zeker weten of ze het (vaak fysieke) werk ook op die latere leeftijd aankunnen. Bovendien loopt de gemiddelde leeftijd in de organisatie op; in 2018 nam deze toe met ruim 1% procent naar 49,2 jaar. Een jarenlang intensief programma moet ervoor zorgen dat medewerkers langer gezond blijven en gemotiveerd het werk blijven doen. We streven daarnaast naar verjonging. Mede daarvoor richten wij ons op het onderwijs om ons werkveld voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken.

Verzuim

Het verzuim is gestegen van 6,5 procent in 2017 naar 9,2 procent in 2017. Dit is het totale verzuim, zowel van vaste medewerkers als van sociale werkgelegenheid. De praktijk laat zien dat sociale werkgelegenheid een hoger verzuim kent. Daarnaast blijkt de toename van de gemiddelde leeftijd een reden voor het te hoge verzuim. Een lager verzuim blijft een speerpunt van het personeelsbeleid

OR

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door de OR-verkiezingen op 9 oktober. Vijf leden waren aftredend en drie van de aftredende leden gaven te kennen niet herkiesbaar te zijn. Dat betekende minimaal drie nieuwe gezichten.

In 2018 werden twee adviesaanvragen ontvangen en drie instemmingsverzoeken.  Belangrijke onderwerpen waren de investeringen voor de nieuwbouw Deventer, de arbodienst/preventiemedewerker en het verzamelen van data van de voertuigen.

Kennis werd gemaakt met de leden van de raad van commissarissen en ook werd gesproken met de unitleiders. In totaal werd er door de OR eenentwintig keer vergaderd: twee keer per maand met de gehele OR, zes keer met de directie, en acht keer door het Dagelijks Bestuur van de OR. En tenslotte wordt met enige regelmaat een Benen Op Tafel (BOT)-sessie gehouden met de directie en het hoofd P&O. Daarin wordt vrijelijk over onderwerpen gesproken en wordt niet genotuleerd.