Over dit verslag

Verantwoording

Met dit verslag legt Circulus-Berkel verantwoording af over haar prestaties in het kalenderjaar 2018. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in de plannen voor de nabije toekomst.

Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Circulus-Berkel; alle unitleiders, stafafdelingen en vele andere inhoudelijk betrokken hebben informatie aangeleverd. Teksten en cijfermatige informatie zijn door directie en unitleiding beoordeeld op correctheid. Een jaaroverzicht inclusief jaarrekening en bestuursverslag, dat gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel vormt de basis voor dit verslag.     

Voor dit verslag hebben we ons (zo goed mogelijk) gericht naar de richtlijn Standards (core) van het Global Reporting Initiative (GRI), zie hieronder (ook voor de Content Index). Deze richtlijn geldt als toonaangevend voor duurzaamheid- en/of maatschappelijke jaarverslagen.

Het verslag werd gepubliceerd op 25 april 2019.

Scope van dit verslag

Circulus-Berkel doet verslag van de niet-financiele prestaties en resultaten van de onderneming en relevante deelnemingen. De financiële prestaties worden in dit verslag beperkt (geconsolideerd) weergegeven. De jaarrekening (zie hierboven) wordt onder meer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

In dit verslag is bij het hoofdstuk Thema's rekening gehouden met een samenvatting van economische prestaties, milieuprestaties en sociale prestaties: de drie verslagleggingsthema's van GRI. Ook met de aandacht voor ‘waardecreatie’, samengevat in Thema's, geven we het verband weer tussen strategie en inspanningen (input), de impact die dat heeft en tot welke resultaten dat heeft geleid. Deze resultaten zijn opgenomen in Kerncijfers en in de hoofdstukken Grondstoffen, Buitenruimte, Sociaal en Samen. 

Dit verslag ontwikkelt zich jaarlijks waarbij we ons onder meer baseren op de richtlijn GRI Standards. Centraal in deze richtlijn staat een materialiteitsanalyse, die we ten opzichte van het verslag over 2017 hebben verfijnd. Het gaat hier nog wel om een eerste (interne) analyse die nog om verdere toetsing vraagt, zowel in de interne als in de externe dialoog met share- en stakeholders. Deze dialoog is ook in dit verslag verder beschreven en wordt ook jaarlijks gestructureerd georganiseerd. We streven in het kader van deze dialoog naar een verdere analyse van de materiële thema's, uitmondend in een matrix en richting gevend aan de inhoud van dit verslag. 

Assurance

Vanzelfsprekend is bij de jaarrekening sprake van assurance. Anders dan de financiele cijfers uit deze jaarrekening is voor dit verslag geen gebruik gemaakt van externe verificatie. 

GRI content index

In de derde kolom van de content index hieronder is de informatie opgenomen of een hyperlink geplaatst naar het betreffende hoofdstuk of naar de betreffende alinea.


 

GRI 102: General disclosures 2016

 

Organisatieprofiel

 

102-1

Naam van de organisatie

Circulus-Berkel B.V.

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Overzicht diensten

102-3

Locatie hoofdkantoor

Aruba 16, Apeldoorn
Postbus 1372, 7301 BP Apeldoorn

102-4

Plaatsen waar de organisatie actief is

Werkgebied: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst (sinds 01-01-2019) en Zutphen.

Jaarrekening

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Profiel; resultaatovereenkomsten

102-6

Te bedienen markten

Profiel

102-7

Omvang organisatie

kernprestaties; kerncijfers; wagenpark; recyclepleinen; jaarrekening

102-8

Informatie over medewerkers en andere arbeidskrachten

Kerncijfers

102-9

Toeleveringsketen

Strategie; Grondstoffen; Buitenruimte; Sociaal; Samen

102-10

Belangrijke veranderingen in de organisatie en toeleveringsketen

Cirkelwaarde

102-11

Voorzorgsprincipe

Veiligheid; risico's en onzekerheden

102-12

Externe initiatieven

wet bestuur en toezicht

102-13

Lidmaatschappen

Nog nader te rapporteren

 

Strategie

 

102-14

Statement directie

Voorwoord

102-15

Risico's en onzekerheden

Risico's en onzekerheden

 

Ethiek en integriteit

 

102-16

Waarden, principes, richtlijnen en normen voor gedrag

StrategieCIBAS

 

Governance

 

102-18

Governance structuur

Wet bestuur en toezichtRaad van Commissarissen
102-21

Raadpleging stakeholders

Overzicht bijeenkomsten

102-22 Samenstelling hoogste orgaan Raad van Commissarissen
102-40 Lijst van stakeholders Samen
102-41 Collectieve regelingen nog nader te rapporteren
102-42 Inventariseren en selecteren van stakeholders Samen
102-43 Stakeholder engagement Bewonersparticipatie; bijeenkomsten; Samen
102-44

Belangrijkste geopperde onderwerpen en zorgen

OR. Circulus-Berkel werkt aan het gestructureerd inventariseren van geopperde issues uit onze omgeving (via onze netwerken en het Klant Contact Centrum)
102-45

Onderdelen betrokken in de financiële verslaglegging

opgenomen in het Bestuursverslag (op te vragen) 
102-46 Samenstelling rapport en inkadering onderwerpen Over dit verslag
102-47 Lijst van materiële onderwerpen Onze thema's en impact
102-48 Herziening/herformulering van eerdere verklaringen of informatie niet van toepassing
102-49 Veranderingen in de verslaglegging Over dit verslag
102-50 Verslagleggingsperiode Over dit verslag
102-51 Publicatiedatum vorig jaarverslag juni 2017
102-52 Verslagleggingscyclus jaarlijks
102-53 Contact voor vragen zie colofon (onder aan deze pagina)
102-54 Verklaring over verslaglegging overeenkomstig GRI Standards Over dit verslag
102-55 GRI content index Over dit verslag
102-56 Externe verificatie Over dit verslag
 

Materiële onderwerpen

 
103-1 Afval en grondstoffen Grondstoffen
103-2 Managementbenadering Grondstoffen
103-3 Evaluatie van deze benadering Feiten en cijfers
103-1 Buitenruimte Buitenruimte
103-2 Managementbenadering Buitenruimte
103-3 Evaluatie van deze benadering Prestaties
103-1 Inclusief en sociaal ondernemen Sociaal
103-2 Managementbenadering Sociaal
103-3 Evaluatie van deze benadering Sociaal
103-1 Samen- en netwerken Samen
103-2 Managementbenadering Samen
103-3 Evaluatie van deze benadering Samen