Afval en grondstoffen 

 

De gezamenlijke ambitie van onze negen gemeenten is een toekomst met minder restafval en meer grondstoffen. De regionale doelstelling (10 kg restafval in 2030) en landelijke doelstelling (75% afvalscheiding en 100 kg restafval in 2020) zijn daarbij leidend. Onze gemeenten liggen op koers. We creëren dus waarde op het thema milieu en economie. Waarde wordt verder gecreëerd op het thema sociaal, waarmee sociale werkgelegenheid en bewonersparticipatie worden bedoeld.

Achtergrond

De transitie van restafval naar grondstoffen levert een grote bijdrage aan het milieu. Door hergebruik van grondstoffen hoeven minder primaire grondstoffen gebruikt te worden. Sommige van die grondstoffen zijn eindig: de voorraad ervan op aarde raakt op een gegeven moment uitgeput. Dat geldt bijvoorbeeld al binnen enkele decennia voor bepaalde metalen in e-goed. De winning van primaire grondstoffen gaat ook vaak gepaard met verlies van kwaliteit van milieu en natuur. De productie van wol (veeteelt) en katoen (watergebruik, inzet pesticiden) vormt daarvan een goede illustratie: de impact daarvan op het milieu is erg groot.

De overgang naar minder restafval en meer grondstoffen draagt voor een belangrijk deel bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals die in Parijs zijn afgesproken. Door minder restafval te verbranden, wordt minder CO2 uitgestoten. Door meer grondstoffen te hergebruiken, is minder energie nodig, en dat geeft dus een lager verbruik van fossiele brandstoffen.

Prestaties Circulus-Berkel

In de unit Grondstoffen van Circulus-Berkel zijn de activiteiten bijeengebracht waarmee waarde uit het restafval en de grondstoffen uit huishoudens gecreëerd wordt. Dat doen we met activiteiten als inzamelen, sorteren en vermarkten voor hoogwaardig hergebruik.

Circulus-Berkel richt zich op het zo efficiënt mogelijk, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig uitvoeren van deze afvalbeheertaken. Dat we daarin slagen, laat de jaarlijkse, nationale benchmark van huishoudelijk afval van Rijkswaterstaat zien. Onze gemeenten behoren daar ieder jaar tot de best presterende in efficiëntie.

Verder worden in deze benchmark gemeenten binnen hun eigen stedelijkheidsklasse vergeleken op milieu, kosten, dienstverlening en regievaardigheden. De laatste benchmark is in 2018 gepresenteerd over het jaar 2016. Voor zeven van de acht gemeenten geldt dat ze overwegend gelijk of beter scoren dan het gemiddelde in hun klasse; Epe zit daaronder.

> Groene stroom uit gft

Voor het grondstoffenbeheer blijven we onderzoeken welke mogelijkheden om binnen de regio kringlopen te sluiten, nog verder benut kunnen worden. Daarvoor werken we vaak samen met partners. Een goed voorbeeld van hoe we lokaal met partners kringlopen sluiten, is het project groene stroom uit gft.

> Cirkelwaarde

Onze ambitie is het beter en zo hoog mogelijk verwaarden van grondstoffen. Strategische samenwerking blijkt hierin een belangrijke succesfactor. De oprichting van CirkelWaarde in 2018, de gezamenlijke aanbesteding van PMD, het onderzoek naar keukenafval en de inspanningen voor een regionaal textielsorteercentrum waren in 2018 de belangrijkste wapenfeiten.

Onder de naam CirkelWaarde werken Rova, Afvalverwijdering Utrecht (Avu) en Circulus-Berkel samen aan het beter verwaarden van huishoudelijke afvalstoffen. De gezamenlijke bedrijven willen de grondstofwaarde van huishoudelijk afval zo duurzaam mogelijk gaan benutten. Om hier handen en voeten aan te geven tekenden de partijen een samenwerkingsovereenkomst. 

> Circular Award

Door samen te werken met zes collega-bedrijven én slim aan te besteden heeft Circulus-Berkel eraan bijgedragen dat er meer kunststof verpakkingen kunnen worden gerecycled in Nederland. Deze aanpak is beloond met een Circular Award.

De Circular Award is een initiatief van het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. De prijs voor de categorie gemeenten ging naar de combinatie HVC, Midwaste en Combinatie Oost, waar ook Circulus-Berkel deel van uitmaakt. De Rijksoverheid wil hiermee innovatieve projecten in het zonnetje zetten die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. 

> Keukenafval is goud waard

Keukenafval, ook wel aangeduid als GF-afval of met de vakterm biostromen, wordt in onze regio grotendeels verwerkt tot compost en groene energie. Dat is een nuttige vorm van hergebruik, maar er is meer mogelijk.

> Nieuwe koers voor verwerking textiel

Acht gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel hebben ervoor gekozen het ingezamelde textiel uit hun gemeenten regionaal te laten sorteren met sociale werkgelegenheid en vervolgens transparant en verantwoord te laten verwerken. Circulus-Berkel startte hiervoor in mei 2017 een innovatieve aanbestedingsprocedure. Deze leidt in 2019 tot de ingebruikname van het nieuwe Textielsorteercentrum in Deventer.

> Incontinentieverbanden

Verder willen we ook uit incontinentieverbanden meer waarde halen. Samen met GMB in Zutphen is een proef opgezet om de luiers te verwerken tot kunstmest en biobrandstoffen. In 2019 wordt de proef geëvalueerd en bekeken of opschaling mogelijk is.