Financieel

 

Resultaatovereenkomsten

Circulus-Berkel BV is statutair gevestigd in Apeldoorn en heeft geen winstoogmerk. Onze aandeelhouders zijn de negen gemeenten waarvoor wij onze diensten tegen kostprijs verrichten. Onze kernactiviteiten zijn afvalinzameling en -verwerking, gladheidsbestrijding, beheer van de openbare ruimte en sociale arbeidsactivering. Voor het pakket van diensten en de bijbehorende prijs sluiten wij met iedere gemeente langjarige resultaatovereenkomsten. De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd en driejaarlijks vindt een herijking plaats. Opbrengst en kosten van de afzet van afval en grondstoffen worden een-op-een met de gemeenten verrekend.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 betreft een geconsolideerde jaarrekening in euro’s over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

De omzet is in 2018 opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is te danken aan een uitbreiding van de activiteiten van met name de unit Buitenruimte. Ook de kosten namen toe, als gevolg van een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de organisatie, de implementatie van ICT en de optimalisatie van processen. Het resultaat ligt in lijn met de vastgestelde begroting. In het jaarverslag zijn de niet-publieke activiteiten van dochteronderneming CiRec geconsolideerd. Deze activiteiten zijn in aard en omvang vergelijkbaar met het resultaat van 2017. Als publieke onderneming leveren wij alleen diensten aan private partijen als er een overschot aan middelen of capaciteit is.

Het weerstandsvermogen van de onderneming voldoet aan de eisen van onze aandeelhouders en financiers. Zoals voorzien neemt het balanstotaal verder toe vanwege nieuwe investeringen. De nieuwe, gezamenlijke huisvesting voor het Recycleplein, onderdelen van Cambio en Het GroenBedrijf in Deventer vormt met 12,7 miljoen euro de grootste investering. De investeringen worden gefinancierd door BNG Bank. Statutair is een solvabiliteit van ten minste 25 procent bepaald. Door een verhoging van het balanstotaal kunnen we een deel van het resultaat aanwenden voor het op niveau houden van het eigen vermogen. Hiermee anticiperen we langjarig op komende ontwikkelingen.

Bij de bedrijfsvoering gebruiken we financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden. De reële waarde van het merendeel van die instrumenten benadert de boekwaarde. Circulus-Berkel handelt niet in derivaten en hanteert richtlijnen om het kredietrisico te beperken. Zou een tegenpartij haar betalingsverplichting niet kunnen nakomen, dan blijft de schade beperkt tot de marktwaarde van het betreffende financiële instrument. Leningen kennen een vast rentepercentage over een langere looptijd en worden tot het einde van de looptijd aangehouden.

Er hebben zich na de balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van wezenlijke invloed zijn op de jaarrekening.

Financiële kengetallen

Risico’s en onzekerheden

Risico’s zijn bedreigingen waarvoor Circulus-Berkel geen voorziening in de jaarrekening heeft opgenomen en waarvoor geen afwaardering heeft plaatsgevonden. Het doel van ons risicobeheer is de continuïteit van de onderneming te borgen. Circulus-Berkel streeft naar een zo laag mogelijk risicoprofiel. We onderscheiden strategische, operationele en financiële risico’s.

Een belangrijk strategisch risico voor onze organisatie is de aansluiting met onze belanghebbenden. Circulus-Berkel is een publieke onderneming met een maatschappelijke taak. Door middel van een structurele stakeholderdialoog met onze belanghebbenden zorgen we voor breed draagvlak voor onze strategie. Waar nodig wordt de strategie per gemeente specifiek uitgewerkt. Een ander strategisch risico is ons imago. Risico’s op dit gebied vloeien voort uit de aard van onze kernactiviteiten: de verwerking van grondstoffen en inzameling van afval in de openbare ruimte, en het beheer van die openbare ruimte. We beheersen die risico’s (proactief) via campagnes en (reactief) door een adequate afhandeling van vragen en meldingen.

Operationele risico’s doen zich met name voor op het personele vlak. Door ons werk is de kans op incidenten relatief hoog. Er is een scala aan veiligheidsprocessen ingericht om ongevallen te voorkomen. Ook de arbeidsmarkt vormt een operationeel risico. De werving van personeel voor beroepen in grondstoffen en buitenruimte vraagt steeds meer inzet. We zetten gerichte arbeidscommunicatie in om de belangstelling te vergroten.  

Onze financiële risico’s zijn gering. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de langjarige dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten in ons werkgebied en de solvabiliteitseis van 25 procent in onze statuten.

Wet bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht schrijft een evenwichtige man-vrouwverdeling voor in het bestuur van ondernemingen. Bij de afsluiting van het boekjaar 2018 voldeed onze Raad van Commissarissen daar nog niet aan. Bij toekomstige vacatures houden we in de profielschets nadrukkelijk rekening met de genderverdeling. Circulus-Berkel heeft een éénhoofdige directie; hier is de verdelingsnorm niet van toepassing.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in 2018 5 keer bij elkaar, waarvan 4 keer met de directie. De belangrijkste onderwerpen waren onder meer de jaarrekening 2017, begroting 2019, corporate governance code, toetreding gemeente Voorst en de unit Buitenruimte.


De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: commissaris Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1947
Benoemd: 1 januari 2010 (aftredend 2022, niet herbenoembaar)


Mevrouw L.M. de Kock, vicevoorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: operationeel directeur MRI Centrum; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1965
Benoemd: 28 mei 2009 (aftredend 2021; niet herbenoembaar)


De heer Ir. J.W.J. van den Berg, lid van de remuneratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1950
Benoemd: 1 januari 2014 (aftredend 2022, herbenoembaar)


De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, Ecotrans Logistics Vorden/Apeldoorn. Directeur-grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau en Participatiemaatschappij Select Investment. Grootaandeelhouder HPG Holding BV. Bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1962
Benoemd: 1 januari 2012 (aftredend 2020; herbenoembaar)


De heer ir. F.A. Spoelstra, lid van de auditcommissie

Tevens: projectleider bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Secretaris van het landelijk Platform Herinnering WO2. Vicefractievoorzitter PvdA van Provinciale Staten van Gelderland.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1966
Benoemd: 1 juli 2016 (aftredend 2020; herbenoembaar)

 


Foto: verenigingen en scholen zamelen in Lochem samen vanaf 2018 met Circulus-Berkel papier in. Een veiliger manier van inzamelen met een hogere opbrengst is het doel.