Strategie

Onze strategie komt voort uit twee grote transities die zich binnen onze regio en ons land voltrekken: van afval naar grondstof en van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving. Dit is de context van onze strategie. Doel: verduurzamen van de woon- en leefomgeving. Dat vraagt ook om organisatorische ontwikkeling.

We werken aan

 

Dat doen we met gemeenten en met partners, zowel lokaal, regionaal als landelijk. We noemen de vier punten ook wel waarde-elementen: ze zorgen voor de waarde die we als organisatie creëren. Wat dit inhoudt, is hieronder beschreven.

Milieuwinst

 

We werken toe naar een circulaire economie. Dat betekent voor ons:

 

Bewonersparticipatie

We communiceren actief met bewoners om hun afval nog beter te scheiden. Doen voortdurend projecten en onderzoek met als doel mensen te stimuleren om mee te doen: nog minder restafval, een leefbare omgeving.

Wat we binnenshuis gewend zijn te doen, willen we ook buitenshuis, in de buurt, op school of in het sportpark. We willen een leefbare omgeving creëren, die veilig, heel, schoon is. Vrij van afval. Zuinig op grondstoffen. Daar zorgen we samen voor.

Sociale arbeid, bijvoorbeeld in

Ruim de helft van onze 600 medewerkers bieden we sociale arbeid. Zinvol werk op één van de vele terreinen waarin we actief zijn. Dat biedt kansen op doorstroming.

Excellent presteren

Alles wat we doen, willen we zo goed mogelijk doen. Kostenefficiënt waar het moet. Samen waar het onze maatschappij waarde oplevert. Dat doen we met de volgende kerntaken:

 

Over de impact van onze strategie in 2018 op de strategische thema's grondststoffen, openbare ruimte, sociale arbeid en bewonersparticipatie, lees je meer in het hoofdstuk Thema's. 

Organisatie in ontwikkeling

De organisatie bestaat sinds eind 2016 uit vier eenheden, de units. De unit Grondstoffen staat onder meer voor de inzameling en bewerking van afval en grondstoffen. De activiteiten die in de leefomgeving worden uitgevoerd, zoals beheer openbare ruimte en de reiniging, zijn ondergebracht in de unit BuitenRuimte. Beide units worden ondersteund door twee stafunits: Mens & Maatschappij (activiteiten als strategisch advies, participatie, activering en P&O-beleid) en Middelen (activiteiten als financiën, Informatie en automatisering, inkoop en wagenparkbeheer).

Ook in het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de uitwerking van eerder gemaakte organisatorische keuzes. Om de units in staat te stellen zich te versterken en te professionaliseren, is een aantal speerpunten en bijbehorende concrete acties en activiteiten voor de kortere termijn bepaald.

Dat betreft als eerste een pragmatische benadering van sociale werkgelegenheid. Als tweede draait het om cultuur en leiderschap waarbij het streven naar openheid en bedrijfstrots centraal staat, en dat we cultuurverschillen willen koesteren. Het derde speerpunt betreft onze zichtbaarheid. Klachtenmanagement maakt hier deel van uit maar ook storytelling waarmee we onze voorbeeld- en gidsrol invullen. Het vierde speerpunt kreeg als titel ‘Grenzeloos samenwerken’ waaronder activiteiten werden benoemd om de synergie tussen onze units te bewerkstelligen, netwerken te bouwen en onze gemeenten te ontzorgen.