Apeldoorn

2018 in teken van uitvoering grondstoffenplan

In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het nieuwe beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ vastgesteld. Centraal in het plan staan verdere reductie van restafval en verhoging van het volume aan grondstoffen. Maatregelen in dat kader zijn het invoeren van een PMD-container aan huis, het laten wegbrengen van restafval naar een buurtbak, het organiseren van brengvoorzieningen voor luiers en het bieden van extra service voor mensen met medische beperkingen. In 2018 is een succesvolle start gemaakt met de implementatie in een viertal wijken; in 2019 volgt de rest van Apeldoorn.

Highlights grondstoffen

Verruiming openingstijden

Verruiming openingstijden op het Recycleplein op zaterdag; pastegoed voor grof afval gaat omhoog naar 400 kg per huishouden.

Evaluatie proef luiercontainers

De positieve ervaringen van gebruikers leiden tot structurele inzet van luiercontainers. Bewoners kunnen na aanmelding gratis hun luier- en incontinentieverbanden kwijt. De gemeente volgt de ontwikkelingen voor duurzame verwerkingsmethoden voor deze stroomnauwlettend.

Start uitrol van het beleidsplan

Start uitrol van het beleidsplan, eerst in het Rivieren- en Componistenkwartier, in totaal 2.800 huishoudens, later in Osseveld-Woudhuis, in totaal 4.500 huishoudens. Voorbereiding gemeentebrede uitrol in 2019.  

Positieve bevindingen na eerste uitrol Recycleservice 2025, Naar Minder Afval:

> 6 inloopbijeenkomsten Naar Minder Afval
> Gemiddeld 50 – 75 bezoekers per keer
> 85% kiest voor een PMD-container aan huis
> 15% kiest voor een grijze container aan huis en meldt een volle zelf aan.

Bezoek staatssecretaris 3 september

Op uitnodiging van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zwolle komt Staatssecretaris Stientje van Veldhoven naar Apeldoorn om te horen welke resultaten worden geboekt met bronscheiding. Boodschap van de gemeenten: de goede resultaten met bronscheiding vragen om geïntegreerd beleid:beleid gericht op alle grondstofstromen. Daarnaast zijn structurele aandacht voor communicatie, educatie en bewonersparticipatie noodzakelijke ingrediënten voor succesvolle bronscheiding.

Onderzoek bijplaatsingen bij verzamelcontainers

Nu het aantal verzamelcontainers sterk wordt uitgebreid, groeit het belang om bijplaatsingen te voorkomen. Uit een uitgebreide analyse van bijplaatsingen blijkt dat in slechts 8% sprake is van volle container, een storing of verklemming. Ruim 90% van de bijplaatsingen heeft te maken met gedrag. De aangetroffen bijplaatsingen zijn in 38% grof afval, 28% karton, 20% grijs huisvuil in zakken en 14% PMD. Er worden in 2019 diverse inrichtingsmaatregelen in praktijk getest om het gedrag van inwoners te verbeteren

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 138 kg pp per jaar              
Totale hoeveelheid grondstoffen 294 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 68%  
Percentage gescheiden op Recycleplein 72%  
Aantal bezoekers Recycleplein 114.756  
Aantal ingezamelde Best-tassen 3.557  

 

In 2018 boden de inwoners van Apeldoorn gemiddeld 431 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam met 4 procent af naar 138 kilo per inwoner. Daarmee nam deze afvalstroom voor het twaalfde opeenvolgende jaar af. De doelstelling van de gemeente Apeldoorn is 30 kg per inwoner per jaar in 2025.

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met bijna 3 procent toe tot 294 kg. Daardoor nam het scheidingpercentage met 2 procent toe tot 68 procent. De ombuiging naar meer grondstoffen en minder restafval was daarmee het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar. De nationale doelstelling voor 2020 is 75 procent afvalscheiding.

De afgelopen jaren is het scheidingspercentage gestegen. De toename begon in 2009 met de invoering van het nultarief voor GFT. Ook werd toen een begin gemaakt met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen met brengvoorzieningen in de wijken. Inmiddels wordt 29 kilo aan PMD per inwoner ingezameld, 2 kg meer dan vorig jaar.

Toch blijft er nog veel te winnen. Onderstaand plaatje laat zien wat er nog aan grondstoffen in het restafval in Apeldoorn is geconstateerd na onderzoek door Eureco.

Highlights buitenruimte

Gemeenteraad stemt toe met een verhoging van het budget voor onkruidbeheersing. Dit maakt – naast duurzame bestrijding - ook een preventieve aanpak mogelijk door onder meer intensief vegen.

Gestart met gedifferentieerd kolken; een meer efficiënte wijze van het reinigen van kolken. Op basis van omgevingsfactoren wordt de frequentie per kolk bepaald.

Resultaten buitenruimte

Meer budget voor onkruidbeheersing

Onkruid verstoort het straatbeeld, heeft een vuil aantrekkende werking, zorgt op verkeerseilanden voor onveilige situaties, tast de verharding aan en zorgt voor een verminderde beleving van gebruikers van de openbare ruimte. Meer onkruid leidt in de toekomst tot meer kosten om het beheer op niveau te houden en toenemende inspanning. De gemeente Apeldoorn wil daarom een verbeterslag maken met de onkruidbeheersing in de openbare ruimte. De Raad heeft in november 2018 een budgetverhoging goedgekeurd. Deze houdt een structurele verhoging in van 300.000 euro en voor 2019 een extra tijdelijke verhoging van 150.000 euro. Het uitgangspunt is intensief machinaal vegen in heel Apeldoorn zodat het onkruid minder kans heeft om te ontkiemen. Daarnaast is er inzet met thermische methoden, borstelen, handmatige inzet en extra aandacht voor grindbermen.

Frequentie kolkenreiniging gedifferentieerd

Voor het kolken reinigen is in 2018 gestart met gedifferentieerd kolken. Op basis van diverse factoren in de omgeving is een model ontwikkeld om de vuilvracht te bepalen. Dat kan betekenen dat binnen een bepaald gebied kolken meer frequent worden gereinigd terwijl elders volstaan wordt met een lagere frequentie. De komende jaren moet het effect van gedifferentieerd kolken verder uitkristalliseren.  

Arbeidsparticipatie

Ook arbeidsparticipatie en activering maken deel uit van onze dienstverlening. Voor mensen met verslavingsproblematiek verzorgen wij sinds 2013 activeringsprojecten. In 2018 hebben in samenwerking met Omnizorg, veeggroepen bepaalde straten en terreinen (handmatig) schoongehouden. Het straatveegproject in het centrum is in 2018 gestopt.