Meer over onze hoofd- en subthema’s 

Afvalbeheer en terugwinning van grondstoffen

Dit hoofdthema omvat onder meer scheiding en recycling van afval, grondstoffenhergebruik, secundaire toepassing, ketenbeheer, circulariteit en vormen van duurzame energie

Beheer van de buitenruimte

In het kader van dit thema bezien we de gedeelde leefomgeving, duurzaam beheer, groen, biodiversiteit, schoon-heel-veilig, technologische ontwikkelingen, klimaatadaptatie, en ook circulariteit en duurzaamheid

Sociale activering

Tegen de achtergrond van het streven naar een inclusieve samenleving gaat het hier om sociale activering en het bieden van sociale werkgelegenheid. Daarbij speelt de discussie over de maatschappelijke kosten versus de opbrengsten van dit thema.

Bewonersparticipatie

Het gaat hier primair om het betrekken van bewoners bij de wijze waarop ze met hun afval omgaan en het gezamenlijk beheer van de buitenruimte.

Daarnaast onderscheiden we volgende thema’s:

Financiën

Omvat onder meer: organisatiekosten, verwerkingskosten en opbrengsten van grondstoffen (verwaarding), continuiteit

Veiligheid

Waarmee bedoeld wordt de veiligheid van medewerkers (fysiek en werkcultuur), en die van burgers rond onze inzamellogistiek.

Duurzame inzetbaarheid

Omvat onder meer: arbeidsomstandigheden, vitaliteit van medewerkers, leeftijdsafhankelijke inzet

Energie

Omvat onder meer: energiebesparing, vervanging van fossiele brandstoffen, productie van duurzame energie

Milieubelasting

Omvat onder meer: emissies van bewegend materieel, en duurzaam beheer onroerend goed

Kwaliteit dienstverlening

Omvat onder meer: klanttevredenheid, en transformatie van dienstenonderneming naar serviceverlene

Integriteit en transparantie

Omvat onder meer: governance (verantwoord bestuur) en privacy

Medewerkertevredenheid