Managementagenda

Van verduursamen naar verduursnellen: met die verschuiving van focus verandert ook de organisatie.

De managementagenda is erop gericht de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Wij hebben de volgende punten geagendeerd:

 
Doelen voor 2019

Circulus Berkel verandert. We zijn niet meer de logistieke dienstverlener die alleen maar het afval bij mensen komt ophalen. Onze werkzaamheden breiden zich uit naar onderwerpen zoals educatie en participatie, en de focus verschuift van afvalinzameling naar hergebruik van grondstoffen en preventie.

Ons werkveld is kortom sterk in beweging. Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders, moet onze organisatie goed op orde zijn. Dit betekent onder meer dat we kunnen terugvallen op voldoende gekwalificeerd personeel en excellente bedrijfsprocessen, en een servicegerichte organisatie. Cruciaal is verder dat we aan de (toekomstige) landelijke milieudoelstellingen en wet- en regelgeving kunnen voldoen.

In 2018 hebben we de belangrijke aandachtspunten in kaart gebracht om ervoor te zorgen dat we goed zijn voorbereid op de toekomst. Vervolgens zijn voor 2019 de volgende concrete doelen vastgesteld:

 

Foto: Week van Nederland Schoon - instructie in Deventer voor een groep vrijwilligers.