Doesburg stapt over op omgekeerd inzamelen

In de gemeente Doesburg werken de Units van Circulus-Berkel nauw samen om op de gebieden Grondstoffen, BuitenRuimte en Sociaal resultaten te boeken.

Grondstoffen

In september 2015 stelt de gemeenteraad van Doesburg het nieuwe Grondstoffenplan vast. Doel van het plan is het verminderen van de hoeveelheid restafval, betere afvalscheiding en beheersbaar houden van de kosten.

Belangrijk onderdeel van het plan is de invoering van omgekeerd inzamelen. Bij dit systeem ligt de nadruk op gescheiden inzameling aan huis en in de buurt (milieuparkjes). Bewoners brengen hun restafval zelf weg naar ondergrondse containers. De geplande invoering staat gepland voor 1 januari 2018, maar ontmoet in het najaar van 2017 weerstand. De periode tussen vaststelling van het Grondstoffenplan en de invoering is te lang, bewoners voelen zich onvoldoende betrokken en de verdeling van containers over de wijken wordt als onevenredig gezien. Daarom wordt het plan tijdelijk stopgezet en zijn er eind 2017 en begin 2018  gesprekken met wijkraden, bewonersavonden en fietstochten. Bij deze bijeenkomsten wordt bewoners gevraagd mee te denken waar de containers kunnen komen. Deze locaties worden vervolgens onderzocht op haalbaarheid. Het leidt tot een aangepast plan voor de containerlocaties, dat in september 2018 tijdens inloopavonden is gepresenteerd aan bewoners en vervolgens is vastgesteld door het college.

De nieuwe ingangsdatum van het Grondstoffenplan is 1 januari 2019. Het jaar 2018 staat in het teken van voorbereiding van de wijzigingen, 2019 zal moeten aantonen wat het effect van de maatregelen is.

Highlights grondstoffen

Werkzaamheden aan ondergrondse containers

In het najaar van 2018 wordt het plan voor de containerlocaties uitgevoerd. Op verschillende plekken worden extra containers geplaatst. Waaronder zo’n 20 exemplaren van een nieuw type container: de duocontainer met zowel een inworpopening voor 30 als voor 60 liter. Op andere plekken worden containers weggehaald of omgebouwd naar papiercontainer.

Grijze container wordt gratis papiercontainer

De grijze container verliest zijn functie voor restafval en wordt vanaf 1 januari 2019 gebruikt voor oud papier. Verenigingen en scholen zamelen samen met Circulus-Berkel het oud papier met de containers in. Dit maakt het werk voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend. Inwoners worden hierover in het najaar geïnformeerd via mailings en pagina’s in de krant. Zo’n 300 huishoudens doen in december mee aan een omruilactie en ruilen hun 140 liter grijze container in voor een 240 liter papiercontainer. Zo’n 200 huishoudens leveren hun grijze container in.

Inzamelen op maat

Zo’n 50 huishoudens in het buitengebied van Doesburg hebben geen ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Daarom behouden zij de grijze container. Wel stappen zij voor hun grijze en groene container over op ‘Inzamelen op maat’, net als bewoners van het buitengebied van buurgemeente Bronckhorst. Dit betekent dat zij zich vooraf aanmelden als ze de container geleegd willen hebben. In november 2018 worden zij hierover geïnformeerd. De ingangsdatum is 1 januari 2019.

Vuurwerkafval opgeruimd

Circulus-Berkel organiseert in januari een inzamelactie van vuurwerkafval. In maart 2018 organiseren we een Compostdag, om bewoners te bedanken voor het scheiden van hun groente-, fruit- en tuinafval.

Bezoek Recycleplein

Het eind 2017 geopende Recycleplein in Doesburg trekt in 2018 21.046 bezoekers. Circa 88% van de stromen die gebracht wordt, wordt gescheiden aangeleverd.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 131 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 261 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 67%  
Aantal ingezamelde Best-tassen 257  

 

In 2018 boden de inwoners van Doesburg gemiddeld 393 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Doelstelling van het Doesburgse Grondstoffenplan is het verminderen van de hoeveelheid restafval en grof restafval van 149 kilo in 2016 naar 75 kilo in 2020. Met een ingezamelde hoeveelheid van 131 kilo in 2018 zet Doesburg hierin de eerste stappen. Er is sprake van een reductie van 12 procent ten opzichte van het uitgangsjaar 2016. 

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met 12 procent af tot 261 kg. Het scheidingpercentage steeg met 1 procent naar 67 procent.

Toch valt nog veel te winnen. Uit onderzoek van Eureco blijkt hoeveel waardevolle stoffen nog in het restafval worden aangetroffen.

 

BuitenRuimte

Bij BuitenRuimte Doesburg spelen beeldkwaliteit en ecologisch beheer, onder meer door middel van schapenbegrazing, een belangrijke rol. Lokale arbeidsactivering is nadrukkelijk onderdeel van de werkzaamheden in het groen, of het nu gaat om de inzameling van bladafval, aanleg van beplanting, onkruidbeheer, maaien of snoeien.

Highlights buitenruimte

Schapenbegrazing

Na een pilot in 2017 is ook in 2018 schapenbegrazing ingezet als ‘alternatieve maaimethode’. Daarbij werd deze keer vooral ingezet op het ecologisch effect; de begrazing werd intensiever en gerichter en het aantal percelen verminderd (‘drukbegrazing’).

Bladcampagne

Circulus-Berkel nam in 2018 ook voor de gemeente Doesburg de bladcampagne over. Dit met inzet van medewerkers met een langdurige afstand tot regulier werk. Bladkorven werden uitgezet en volgens een ‘afschaalmodel’ geleegd. Daarmee werden de eerste piekweken opgevangen. Ook over deze actie zijn inwoners via een speciale bladpagina in de krant, infographics en middels een interactieve kaart op de website geïnformeerd.

Beplanting

Het terrein rondom de nieuwe gemeentewerf en het Recycleplein is volledig beplant met de inzet van participatiemedewerkers. Bomen, hagen en bosplantsoen zorgen voor een natuurlijk aanzicht. Net als de aangrenzende bloemenweiden die middels schapenbegrazing ecologisch worden beheerd.

Resultaten buitenruimte

Het jaar 2018 kenmerkte zich door klimatologische extremen die een grote invloed hadden op de uitvoering van taken in de openbare ruimte. Na de overvloedig neerslag en een zware winterstorm van januari volgden wat winterse prikken en een zeer lange droge en hete zomer. Op de augustusmaand met regen en grote onkruiddruk volgde een droge herfst. Het grillige klimaat vroeg naast een flexibiliteit in planning en taken om een continue afstemming met opdrachtgevers en aannemers.

Werkzaamheden in het groenonderhoud worden - onder de begeleiding van vakcollega’s - uitgevoerd door lokale medewerkers met een afstand tot regulier werk en medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat de instroom in deze eerste groep stagneert heeft Circulus-Berkel in 2018 uitgebreid met leerlingen uit met name het praktijkonderwijs. Daarmee blijft de sociale doelstelling tot lokale arbeidsactivering gehandhaafd. Om de instroom te bevorderen is – voor gemeentegebruik – door Circulus-Berkel een korte promovideo ontwikkeld die de werkzaamheden en de kansen voor werkzoekenden in beeld brengt.

De teams werken wijkgericht, maar zijn in 2018 vaker integraal aan de slag gegaan. Werkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd. De teams zijn in 2018 meer en meer getraind om - naast het reguliere werk - zelfstandig alert te blijven op de kwaliteit van het beeld.

De eerste effecten van het project schapenbegrazing (pilot 2017) zijn zichtbaar; de meer bloemrijke vegetatie heeft op termijn ook effect op insecten en bodemleven. De huidige begrazingstermijn en -rondes zijn opgesteld op advies van een stadsecoloog. Zowel de start als het proces en de resultaten zijn onder de aandacht van inwoners gebracht met beeldpagina’s in de krant en een webpagina met interactieve kaart.

Om inzicht en duidelijkheid te creëren over de verwachte werkzaamheden is eind 2018 een snoeiplanning 2019-2021 opgesteld waarin alle groenvakken zijn opgenomen.

10,2 hectare grasland  door schapen begraasd   

250 schapen ingezet voor ecologisch beheer

 

30 procent van het groen in 2018 voorzien van periodieke snoei

 
25 bomen geplant  
50 sierheesters geplant  
500 snelgroeiende heesters geplant  

1.000 meidoorns geplant

 

Totaal areaal: 1.496.842 m2 (ca. 150 hectare)

 

 

Highlights sociaal

Cambio voert in Doesburg het beheer over het multifunctionele centrum Buurtacademie Doesburg en Jongerencentrum 0313. 

De Buurtacademie biedt ruimte en verbindt organisaties in het sociaal domein, faciliteert bewonersinitiatieven, bemiddelt in en stimuleert vrijwilligerswerk en organiseert diverse, doelgroepgerichte taalactiviteiten: van taalwerkplaats tot taalkoppels voor het aanleren van de Nederlandse taal. Daarmee functioneert De Buurtacademie als knooppunt voor bewoners en instanties. De Buurtacademie boekte ook in 2018 goede resultaten met deze activiteiten. Zo wist De Buurtacademie succesvol enkele tientallen vrijwilligersvacatures te vervullen.

Daarnaast organiseert Jongerencentrum 0313 outreachend jongerenwerk, waarbij het voorkomen van overlast, het leggen van contacten tussen jongeren, bewoners en instanties tot de vaste taken horen. Het centrum was ook in 2018 een vertrouwde stek voor jongeren om hun vrije tijd door te brengen; daarnaast zijn er 46 aansprekende activiteiten georganiseerd. Een programma met veel variatie: van verkiezingsdebat tot skate-event, van 0313 Beweegt tot Young Summer Events.

De Buurtacademie en het Jongerencentrum 0313 bruisten van de activiteiten. De derde 'poot' van Cambio, activering, is minder uit de verf gekomen. Er was onvoldoende instroom voor de beschikbare werkervaringsplaatsen en individuele trajecten, en de zes werkervaringsplaatsen bij de keuken van Grotenhuys zijn komen te vervallen omdat deze dienstverlening is gestopt. 

De lijnen in Doesburg tussen bewoners, hulpverlening, gemeente en politiek zijn kort, maar dat neemt niet weg dat actief gewerkt moet worden aan het leggen van verbindingen, ook regionaal. De Doesburg-Rhedense Beursvloer vervult daarin een constructieve rol. 

Een verrassing in 2018 was de donatie van 3.000 euro door het Oranjefonds aan 0313.