Lochem

Uitvoeringsplan werpt vruchten af

In de gemeente Lochem werken de Units van Circulus-Berkel nauw samen om op zowel het gebied van Grondstoffen als BuitenRuimte resultaten te boeken.

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Lochem het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen 2017-2018 vastgesteld. Doel van het plan is het verminderen van de hoeveelheid restafval, betere afvalscheiding, verminderen van zwerfafval en beheersbaarheid van kosten. Na voorbereiding in 2017 is het plan in 2018 tot uitvoering gekomen.

Maatregelen zijn onder meer een nieuwe wijze van papierinzameling, Inzamelen op maat in het buitengebied, aanpassen van de inzamelfrequentie van de grijze container en op vrijwillige basis restafval wegbrengen naar ondergrondse containers. Uit de jaarcijfers blijken de maatregelen effect te hebben: het restafval daalde in 2018 met 15 procent en het scheidingspercentage steeg naar 75 procent.

Highlights grondstoffen

Inzameling met papiercontainers

Ruim 8600 huishoudens ontvangen in het voorjaar van 2018 een 240 liter ‘blauwe’ papiercontainer. Vrijwilligers van verenigingen zamelen het oud papier samen met Circulus-Berkel in. Het maakt het werk voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend.

Inzamelen op maat

Bijna 3.000 huishoudens in het buitengebied van Lochem stappen in het voorjaar van 2018 over op dit systeem waarmee in buurgemeente Bronckhorst ervaring is opgedaan. De groene en grijze container worden sindsdien na aanmelding geleegd.

Aangepaste inzamelfrequentie restafval

Sinds het voorjaar van 2018 wordt de grijze container in de gemeente Lochem niet meer eenmaal per twee weken, maar eenmaal per vier weken geleegd.

Restafval wegbrengen naar ondergrondse containers

Nieuw is de mogelijkheid voor alle inwoners om restafval weg te brengen naar ondergrondse containers. De meeste huishoudens ontvangen hiervoor in het voorjaar van 2018 een nieuwe milieupas.

Zwerfafval aanpakken

De gemeente Lochem kent een enthousiaste groep vrijwilligers die individueel of in groepsverband regelmatig zwerfafval opruimen. Circulus-Berkel faciliteert samen met de gemeente en Stichting Welzijn Lochem deze vrijwilligers met materialen, onder meer tijdens de Landelijke Opschoondag in maart. Nieuw in 2018 was een bedankavond voor de vrijwilligers waar zij elkaar konden ontmoeten en kennis uitwisselen.

Verkiezing Schoonste Winkelgebied

In 2018 doet Lochem samen met Circulus-Berkel, ondernemersverenigingen en dorpsraden voor het eerst mee met de Verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2018 van NederlandSchoon. In het najaar van 2018 blijkt dat de samenwerking vruchten afwerpt: Lochem wint met de kernen Laren en Gorssel een eervolle derde prijs in de categorie ‘kleine gemeenten’.

Uitbreiding CleanWise

in 2018 breidt het educatieve programma CleanWise van Circulus-Berkel uit van basisscholen in Lochem naar het voortgezet onderwijs. De ruim 1500 leerlingen van het Staringcollege gaan pmd scheiden. De Techniekfabriek verzorgt voor Lochemse Cleanwise scholen in 2018 een workshop over wat je kunt doen met gescheiden afval: 3d printen met gerecycled plastic en oesterzwammen kweken op koffiedik.

Recycleplein Lochem

In januari 2018 sluit het Recycleplein ‘Armhoede’ en opent het nieuwe Recycleplein aan de Aalsvoort 117. De nieuwe locatie is een samenwerking met de firma Hoftijzer uit Lochem. Het nieuwe Recycleplein kent in 2018 12.517 betalende bezoekers.

Resultaten grondstoffen

Totale hoeveelheid restafval + grof restafval 98 kg pp per jaar  
Totale hoeveelheid grondstoffen 286 kg pp per jaar  
Percentage gescheiden aangeleverd 75%  
Aantal ingezamelde Best-tassen 3.488  

 

In 2018 boden de inwoners van Lochem gemiddeld 384 kilo restafval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan. Het restafval en grof restafval nam met maar liefst met 15 procent af naar 98 kilo per inwoner.

De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met bijna 5 procent toe tot 286 kg. Het scheidingpercentage nam ook met 5 procent toe tot 75 procent. Daarmee heeft de gemeente Lochem de nationale doelstelling, die gesteld is op 75 procent afvalscheiding in 2020, al behaald.

Toch valt er nog veel te winnen. Uit onderzoek van Eureco blijkt hoeveel waardevolle stoffen nog in het restafval worden aangetroffen.

Buitenruimte

Het jaar 2018 stond voor BuitenRuimte Lochem in het teken van integraal beheer, gebiedsgericht werken en een nieuwe taakverdeling in de beheertaken. Het grillige klimaat drukte een stempel op veel reguliere seizoenswerkzaamheden en vroeg om extra inzet en flexibiliteit. Variërend van crisisbeheersing bij de storm en uitbreiding van eikenprocessierups-bestrijding tot aangepast groenbeheer in de lange periode van extreme droogte. Bovendien was er aandacht voor innovatie waaronder ecologisch beheer en fermentatie van blad en bermmaaisel (bokahsi).

Highlights buitenruimte

Storm

Inrichting crisiscentrum op de BuitenRuimte-locatie Aalsvoort tijdens de januari-storm. Coördinatie en uitvoering in nauwe samenwerking met de gemeente en brandweer. Persoonlijke incidenten bleven gelukkig achterwege. De storm zorgde voor veel extra kap- en snoeiwerkzaamheden, wegreparaties en herstel van ondergrondse infrastructuur.

Eikenprocessierups

BuitenRuimte bestrijdt vanaf voorjaar 2018 ook buiten de bebouwde kom preventief de eikenprocessierups: in 2017 startte BuitenRuimte al met curatieve bestrijding, naast de reguliere bestrijding binnen de bebouwde kom.

Bladafval

Circa 550 ton bladafval uit de openbare ruimte wordt omgezet naar blad-bokahsi, een duurzame bodemveteraar: het circulaire product wordt - zodra gereed in 2019 - lokaal afgezet. Daarnaast is ook bermmaaisel naar bokashi omgezet.

BuitenGewone bomen

BuitenGewone bomen Lochem van start: in november 2018 starten BuitenRuimte en de gemeente Lochem deze campagne waarin zorg, onderhoud en visie op bomen in de openbare ruimte centraal staan. Inwoners participeren door het aandragen van een boom en hun persoonlijke verhaal dat gepubliceerd wordt in de Berkelbode.

Integraal Beheer Openbare Ruimte

Plan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) door het college vastgesteld: in nauwe samenwerking met BuitenRuimte is het plan door de gemeente opgeleverd. Inwoners zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.

Nieuwe taakverdeling

De gemeente Lochem en Circulus-Berkel stellen in december 2018 een nieuwe taakverdeling voor het beheer van de buitenruimte vast: groen-, weg- en gegevensbeheer vallen vanaf 2019 definitief onder de dienstverlening van Circulus-Berkel BuitenRuimte.

Start pilot ‘gebiedsgericht werken’

In Almen worden bewoners vanaf december 2018 - in nauwe samenwerking met de dorpsraad -  betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte. Civieltechnische en groenmedewerkers werken integraal en zijn tweewekelijks beschikbaar voor omwonenden tijdens een inloopspreekuur in het dorpshuis in Almen.

Integrale aanpak bij projectmatig groenonderhoud en –beheer

Naast de reguliere snoei- en kapwerkzaamheden worden bewoners stelselmatig betrokken bij keuzes en eventueel ook uitvoering rondom groenprojecten.

> 13 bewonersbijeenkomsten in het kader van groenvervanging
> het aantal adoptiecontracten voor buurtgroen stijgt van 70 naar 75
> renovatieprojecten aan onder meer De Blauwedijk en Rosmolenstraat met medewerking en inzet van bewoners, leerlingen en SW-medewerkers

Het aantal begrafenissen en asverstrooiingen neemt in 2018 toe, tegen de landelijke trend in: ook in 2017 was er sprake van een toename. Lag het totaal aantal begrafenissen, asverstrooiingen en urnbijzettingen in 2017 op 180 in 2018 is dit 191. De toename is vooral ten gunste van asverstrooiingen en bijzettingen. Het gebruik van familiegraven blijft stabiel, het aantal nieuwe graven neemt af. Ook in 2018 maakt Circulus-Berkel de grootschalige verlichte rondgang Levende Namen mogelijk met mensen en materieel. Dit naast de 4-mei herdenkingen op de openbare begraafplaatsen.

Resultaten buitenruimte

10 hectare gazons, bermen, weiden, ruw gras, plukweiden (ecologisch) gemaaid 
195 jonge bomen geplant binnen de kernen
15.390 heesters en vaste planten aangeplant
1000 ton bermmaaisel omgezet naar grasbokashi
33 maal uitgerukt voor gladheidsbestrijding
434.4000 kg strooizout ingezet over 323 km strooiroute
191 begrafenissen, asverstrooiingen en bijzettingen
550 ton blad omgezet naar bladbokashi
90 adoptieovereenkomsten op het gebied van buurtgroen, straatmeubilair, monumenten en rotondes.