Buitenruimte

De buitenruimte, ofwel openbare ruimte, is de omgeving die we met elkaar delen: daar waar inwoners elkaar ontmoeten, werken, leven, recreëren en spelen. Steeds meer wordt deze ruimte gewaardeerd als plek waar mensen zich met elkaar verbinden. Het is ook de ruimte waar Circulus-Berkel meerwaarde creëert voor de dagelijkse beleving, voor duurzame en economische vraagstukken en voor sociale activering.

Achtergrond

Door de openbare ruimte integraal te bezien, ontwikkelen we ook nieuwe ideeën over de inrichting en het beheer ervan. In 2018 hebben we – in samenwerking met verschillende partners - de Toekomstvisie BuitenRuimte 2030 vastgesteld.

Uitgangspunten hiervan zijn dat:

 

De relatie met onze gemeentelijke opdrachtgevers zien wij als goed. Anders dan reguliere private bedrijven in de aannemerij heeft Circulus-Berkel namelijk geen primair financieel doel. Behalve dat we gericht zijn op kosten(beheersing) hebben we ook oog voor de maatschappelijke doelen van ons werk, zoals vanwege de ruimtelijke beleving, de bewonersparticipatie en, niet in het minst, de inzet van activeringsmedewerkers. Daarmee sluiten we aan op gemeentelijk beleid.

Eind 2018 is in goed overleg met de gemeente Lochem besloten om na een periode van twee jaar een aantal taken definitief onder te brengen bij Circulus-Berkel. Het gaat om groen-, weg- en gegevensbeheer. Andere taken blijven bij de gemeente.

Prestaties

De wijze waarop de prestatie van Circulus-Berkel in de buitenruimte wordt beoordeeld, is divers en voortdurend aan verandering onderhevig. Zo stellen onze gemeentelijke opdrachtgevers wisselende eisen aan de schoonheid en netheid van de openbare ruimte waarbij uitgegaan wordt van de methode beeldkwaliteit. Hierbij is het in de branche gebruikelijk dat de schouw in eigen beheer wordt gedaan. De schouwrapporten in 2018 zijn over het algemeen positief hetgeen betekent dat het werk naar behoren wordt gedaan.

> Beeld- en frequentiegestuurd werken

Hoewel het sturen op beeldkwaliteit in het beheer en onderhoud al even in praktijk werd toegepast, zien we ook de herintroductie van de frequentiegestuurde aanpak. Bij de laatste draait het om de vaste medewerkersploegen die op vaste, periodieke momenten werken in specifieke wijken en dorpen. Ze kennen de werkplek goed en zijn bekend met de bewoners. Deze dorps- of wijkgerichte aanpak heeft een nadrukkelijke sociale component, passend bij de participatiesamenleving, en maakt dat beter kan worden aangesloten bij de behoeften van inwoners. 

> Gebiedsgericht werken

Begin 2019 is de formatie in Lochem tegen het licht gehouden. Dit met als doel de ontwikkelingsrichtingen voor Circulus-Berkel te duiden, onder meer de richting van gebiedsgericht werken. Bij deze benadering wordt al het werk – groen, civiel en ‘schoon’ – gedaan door een vaste groep medewerkers, en op vaste tijden. Deze transitie gaat ondersteund worden door nieuwe bedrijfsvoeringsoftware; software die speciaal is ontwikkeld voor het soort werk wat wij in de buitenruimte doen. In samenspraak met de Dorpsraad is in de zomer van 2018 het idee geboren om in Almen met deze werkwijze als pilot te beginnen.

> Klimaat-extremen 

Voor de uitvoering kenmerkte het jaar 2018 zich door klimatologische extremen. Na de overvloedige neerslag en een zware winterstorm van januari volgden winterse prikken en een zeer lange droge en hete zomer. Op de augustusmaand met regen en grote onkruiddruk volgde een droge herfst. Het grillige klimaat vroeg naast een flexibiliteit in planning en taken om een continue afstemming met opdrachtgevers en aannemers.

> Pilot bokashi

De pilot met bokashi (2017) is in 2018  succesvol opgeschaald. Het gaat hier om de verwerking van bladafval via fermentatie tot kwalitatief hoogwaardige compost. Belangrijk is dat we het bladafval weer uitrijden op de bodems in de eigen regio. In 2018 ging het om 1.500 kubieke meter blad dat is verwerkt tot bokashi.

Bokashi was ook het eerste thema van een kennisbijeenkomst in Artis met vakcollega’s openbare ruimte uit het hele land. Tijdens deze bijeenkomst is het netwerk Gedeelde Leefomgeving opgericht, met als doel kennis uit te wisselen. De halfjaarlijkse themabijeenkomsten zijn bedoeld om nieuwe inzichten, toepassingen en praktijkvoorbeelden gedeeld worden. De bijeenkomsten trekken steeds deelnemers.

Circulus-Berkel heeft in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd met verschillende methoden van onkruidbeheersing. In 2018 hebben met name Apeldoorn en Deventer meer budget hiervoor vrijgemaakt en opdracht verleend aan onze organisatie. Het werk wordt in 2019 gestart. 

Op de foto: de schaapskudde van herder Siebe Schot wordt in Doesburg ingezet voor ecologisch bermbeheer.