Samenvatting 

Na verduurzamen wil Circulus-Berkel nu verduursnellen

Dit digitale jaarverslag toont de gestage ontwikkeling die het bedrijf doormaakt op de vier terreinen waarop het bedrijf al sinds vijftien jaar actief is: afval en grondstoffen, openbare ruimte, sociale werkgelegenheid en bewonersparticipatie.

Bijna vijftien jaar geleden sprak Circulus-Berkel met de aandeelhoudende gemeenten af wat de rol en betekenis van de onderneming zou moeten zijn. Terugkijkend is het volgens algemeen directeur Henk Knip “opmerkelijk dat we toen zo snel de handen op elkaar kregen én dat we nog steeds dezelfde doelen omarmen.” Doelen die sindsdien volgens hem alleen maar relevanter en urgenter zijn geworden. “De afspraak destijds was om in 2030 geen afval meer te produceren en ketens te hebben gesloten. Tegelijkertijd wilden we ook bijdragen aan een inclusieve samenleving; een samenleving waarin iedereen, met welke bijzondere talenten dan ook, mee moet kunnen doen.” In de loop der jaren zijn deze doelen nauwelijks veranderd: “Circulus-Berkel streeft nu naar slechts 10 kg restafval per inwoner en werkt hard aan meer circulariteit.”

Koploper

In dit jaarverslag beschrijft Circulus-Berkel de positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het percentage afvalscheiding in de negen gemeenten steeg met één procent naar 71%, waarmee de regio koploper blijft in Nederland. De derde gemeente binnen het werkgebied bereikte de landelijke ambitie om voor 2020 onder grens van 100 kg restafval per persoon per jaar uit te komen. Na Deventer en Bronckhorst hoort nu ook Lochem tot deze groep koplopers. Overige gemeenten gaan in hun eigen tempo en ambities mee in deze ontwikkeling.

Highlights

2018 was een jaar waarin op diverse beleidsterreinen belangrijke nieuwe initiatieven zijn genomen. We noemen hier vijf highlights:

Verduursnellen

Naast terugblikken besteedt het jaarverslag ook aandacht aan de toekomst, onder meer in de vorm van een managementagenda. Deze agenda vloeit ook voort uit de internationale richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging GRI die Circulus-Berkel volgt. Henk Knip: “Onze samenleving, en dus ook onze regio, staat voor grootse uitdagingen. Om de klimaat- en de grondstoffenproblematiek aan te kunnen, zullen we niet alleen moeten ‘verduursamen’, maar vooral moeten ‘verduursnellen’.

De urgentie is enorm. Belangrijke thema’s zijn de focus op de kwaliteit van de grondstoffen, het zoeken naar verbindingen met de circulaire economie en het organiseren van werk in de openbare ruimte met inzet van sociale arbeid en bewonersparticipatie. "Circulus-Berkel is het aan haar stand en haar gemeentelijke aandeelhouders verplicht om zich hiervoor maximaal in te zetten. Daarbij kijken we zowel naar onze eigen kansen en mogelijkheden als naar die van onze partners in de vele netwerken waarin we participeren. Duidelijk is dat we niet alleen dienstbaar en servicegericht willen zijn, maar ook willen participeren, initiëren, faciliteren, stimuleren en realiseren," aldus Henk Knip.