Onze thema’s en impact

Circulus-Berkel kan haar ambities alleen waarmaken in nauwe afstemming met stakeholders. Wij zijn het bovendien aan onze rol als publieke onderneming verplicht om in te spelen op zaken die bij mensen leven. Dat vereist dat we een heldere focus op de meest relevante thema’s hebben. Daarnaast willen we zicht hebben op de impact die we met onze inzet in het kader van die thema’s hebben, en daarover verantwoording afleggen.

Meer dan andere organisaties bevindt Circulus-Berkel zich in het midden van de samenleving. Ten eerste heeft dat te maken met onze positie als overheidsonderneming: daar waar overheden en burgers elkaar ontmoeten. Ten tweede is deze positie inherent aan onze kernactiviteiten: afval, afvalinzameling en -scheiding raken mensen in het dagelijks leven. Vanwege de toegenomen aandacht voor het klimaat en het milieu in de directe omgeving heeft afval bovendien flink aan belangstelling gewonnen. En ten derde maakt ook ons werk in de buitenruimte, met inzet van sociale werkgelegenheid en met bewonersparticipatie dat we in nagenoeg alle facetten van onze samenleving betrokken zijn.

Materialiteit

Het is daarom goed voor te stellen dat wij in de dialoog met stakeholders veel thema’s en subthema’s krijgen aangedragen. Omdat we niet alle onderwerpen evenveel aandacht kunnen of moeten geven, brengen we focus aan. Daarbij gaan we uit van het belang dat stakeholders aan een thema hechten, hoeveel toegevoegde waarde thema’s in het duurzaamheids- en mvo-perspectief hebben, en in hoeverre ze passen bij onze missie en kernactiviteiten. Feitelijk hebben we het dan over een materialiteitsanalyse. Om praktische redenen is deze nog niet expliciet uitgevoerd en intern en extern getoetst. 

Als meest materiële thema’s onderscheidt Circulus-Berkel:

Circulus-Berkel zet er op in om deze thema’s in de uitvoeringspraktijk zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Onze impact

Onze resultaten realiseren we deels zelfstandig, deels in steeds intensievere samenwerkingsverbanden. Met die resultaten hebben we impact: in economische zin, vanuit sociaal perspectief en/of voor het milieu.

Minder restafval, meer grondstoffen

Geïntegreerd afvalbeleid, waarbinnen bronscheiding centraal staat, heeft sinds 2009 geleid tot een forse reductie van de hoeveelheid (rest)afval in de regio. Minder restafval leidt tot minder verwerkingskosten, terwijl meer grond- (en brand)stoffen leiden tot meer opbrengsten. Deze inzet vindt vanzelfsprekend plaats in het kader van de circulaire economie.

Actueel (sub)thema in afvalscheiding vormt de kwaliteit van de teruggewonnen grondstromen. Daarbij gaat het enerzijds om de vervuiling van gescheiden ingezamelde stromen als PMD die tot afkeur leidt en daarmee hogere verwijderingskosten, GFT en textiel.  Anderzijds gaat het om vragen als hoe ver we kunnen gaan met bronscheiding bij huishoudens, of erin slagen om grondstoffen op te werken/bewerken voor hoogwaardige toepassing.

Innovatie en vernieuwing

De inzet voor een circulaire economie leidt tot innovatie en vernieuwing. En dus tot bedrijvigheid die van belang is voor onze regio. Om die bedrijvigheid voldoende schaal en draagvlak te geven, zoekt Circulus-Berkel strategische samenwerking met organisaties in de eigen regio, zoals in 2018 met de introductie van Cirkelwaarde en de grootschalige aanbesteding van de stroom PMD. Een concreet voorbeeld van hoe we met lokale partners, is het project groene stroom uit gft-afval. Ook hebben we samen met gemeenten het initiatief voor een Cleantech Regio ondersteund en doen we mee aan het Gelders Energieakkoord.

Sociale en economische impact

Circulus-Berkel levert een bijdrage aan de inclusieve, participerende samenleving. Dit onder meer door sociale werkgelegenheid te ontwikkelen, waarvan het onmiskenbaar is dat sprake is van een positieve impact. Behalve sociaal is deze impact vaak ook van economische aard. Zo doen mensen, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, minder beroep op (financiële) bijstand als ze worden begeleid in of naar een baan. In specifieke gevallen maakt onze inzet dat mensen geen activiteiten (kunnen/willen) ondernemen die sociaal-onwenselijk zijn en tot (onnodige) maatschappelijke kosten kunnen leiden.

In 2019 haalden we de sortering van textiel weer terug naar de regio. Met het textielsorteercentrum in Deventer creëerden we zowel nieuwe werkgelegenheid als een uitstekende manier om grondstoffen terug te winnen.

Om onze sociale impact te vergroten en te verduurzamen, werken we samen met tal van organisaties en nemen we deel in belangrijke initiatieven. Zo zijn we actief betrokken bij het project voor de Groene Fabriek in Lochem, werken we samen met sociale werkbedrijven in de regio zoals Werkbedrijf Lucrato, Scalabor, Konnected en Het Plein. Met Delta hebben we een detacheringsovereenkomst om mensen naar een duurzame werkplek te begeleiden. Ook de BEST-tas levert extra werk op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo vindt de sortering van de tas plaats bij kringloopwinkels. Het e-goed uit de BEST-tas wordt door Weee Nederland gesorteerd, waardoor ook sociale werkgelegenheid ontstaat. Een voorbeeldige vorm van bewonersparticipatie is de Deventer Schoon Familie die binnen de Circulus-Berkel een plek heeft gekregen en als organisatie wordt gekoesterd.

Milieu-impact

Onze impact op het milieu is zowel een positieve als een negatieve. Het laatste bestaat voornamelijk uit de belasting door ons materieel en wagenpark. We realiseren de noodzakelijke reductie van CO2-emissie door ons wagenpark te verduurzamen en inzamelroutes te optimaliseren. Dit leidt ook vaak tot kostenvoordelen. Daarnaast introduceren we alternatieve (hernieuwbare) brandstoffen, zoals Synnfuel, evenals elektrische voertuigen en voertuigen met elektrische belading.

Foto: Start Bokashikuil in Lochem voor verwerking bladafval.